Available translations: English

Rydym yn disgwyl o bryd i’w gilydd y bydd gan unigolion a sefydliadau sylwadau, syniadau neu gwynion yn ymwneud â gweithdrefnau, polisïau a gwasanaethau UKCEH yr NERC.

Gweithdrefn Gwyno

  • Os oes gennych sylw neu gŵyn am ein gwasanaethau na all unigolyn eu datrys ar eich cyfer, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig trwy ysgrifennu i Ymholiadau UKCEH naill ai’n electronig neu drwy’r post ym Mhencadlys Wallingford UKCEH.
  • Disgrifiwch y gŵyn yn glir ac, os yw’n briodol, dywedwch wrthym beth y credwch y gallem ei wneud i ddatrys pethau.

Byddwn yn ymdrin â phob cwyn fel a ganlyn:

  • Anfon cydnabyddiaeth gychwynnol o fewn dau ddiwrnod gwaith i’ch hysbysu o’r amser y rhagwelir ar gyfer rhoi ymateb manwl.
  • Bydd UKCEH yn cofnodi ac yn rheoli unrhyw sylwadau a chwynion a dderbynnir trwy ein System Rheoli Ansawdd.
Bydd UKCEH yn ceisio datrys y broblem fel bod yr achwynydd yn fodlon, fodd bynnag, os ydych yn dal yn anfodlon, ysgrifennwch at Gyfarwyddwr UKCEH, Prif Weithredwr, Stu Wainwright, drwy’r post ym Mhencadlys Wallingford neu cysylltwch ag ef trwy Ymholiadau UKCEH.