Available Translations:

Diben y prosesu:

Gall eich data personol gael ei brosesu lle rydych chi wedi rhoi eich manylion cyswllt a/neu ariannol i ni drwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni drwy'r post, ffôn, e-bost neu fel arall.

Gall y cyswllt a/neu'r data ariannol a gawn wrthych i’w brosesu gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, enw defnyddiwr a chyfrineiriau i gael mynediad i'n gwefannau a'n gwasanaethau, gwybodaeth ariannol a gwybodaeth cerdyn credyd.

Gall eich data personol gael ei brosesu at ddibenion sy'n gysylltiedig â:

 • darparu ein cynnyrch i chi neu ein gwasanaethau neu gyhoeddiadau;
 • sefydlu a rheoli cyfrif i chi ar un o'n gwefannau;
 • eich tanysgrifio chi i'n cylchlythyrau neu gyhoeddiadau eraill a rheoli eich tanysgrifiadau;
 • cynnal arolygon ymhlith defnyddwyr neu reoli’r adborth rydych yn ei roi i ni;
 • rheoli ac ymateb i ymholiadau a anfonwch atom;
 • perfformiad cytundeb, contract, neu drwydded rydych yn gysylltiedig ag ef.

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data personol:

Rhaid i’r broses o brosesu eich data gael ei gwneud yn unol ag un neu fwy o’r seiliau cyfreithlon. Bydd y prosesu uchod yn cael ei wneud yn unol ag un neu fwy o'r seiliau cyfreithlon canlynol:

 • Caniatâd: lle rydych wedi rhoi caniatâd i brosesu eich data personol ar gyfer un neu fwy o ddibenion penodol; bydd angen caniatâd rhiant ar unigolion o dan 13 oed;
 • Contract: lle bo'n angenrheidiol i gyflawni cytundeb, contract neu drwydded rydych yn gysylltiedig ag ef neu i brosesau sy'n gysylltiedig ag ymrwymo i gytundeb, contract neu drwydded;
 • Tasg Gyhoeddus: lle bo'n angenrheidiol i gyflawni  tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom ni;
 • Buddiannau Cyfreithlon: lle bo'n angenrheidiol i’n buddiannau cyfreithlon ni (neu rai trydydd parti) a bod eich buddiannau a'ch hawliau sylfaenol chi ddim yn disodli’r buddiannau hynny.

Mae ein buddiannau cyfreithiol yn cynnwys:

 • rhedeg a datblygu ein busnes;
 • diweddaru ein cofnodion;
 • astudio sut mae cwsmeriaid yn defnyddio ein cynnyrch, ein gwasanaethau, ein gwefannau a'u datblygu;
 • atal twyll;
 • gwneud taliadau ac adennill dyledion sy’n ddyledus i ni;
 • diffinio mathau o gwsmeriaid am ein cynnyrch a'n gwasanaethau er mwyn llywio ein strategaeth farchnata;
 • cadw ein gwefan yn gyfoes ac yn berthnasol;
 • datblygu ein cynnyrch/gwasanaethau.

Cylchlythyrau a Chyhoeddiadau: Wrth ofyn i ymuno â rhestrau postio ar gyfer cylchlythyrau neu gyhoeddiadau, caniatâd fydd y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich data. Bydd angen caniatâd rhiant ar unigolion o dan 13 oed. Rhoddir gwybod i chi sut gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl adeg cofrestru a phan fyddwch yn derbyn cylchlythyrau a chyhoeddiadau gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg.

Mae’r sawl sy’n derbyn data personol neu gategorïau’r data personol yn cynnwys:

Ein asiantau a'n cyflenwyr lle ymrwymwyd i gontract rheoli data - prosesu data.

Manylion trosglwyddo’r data personol i unrhyw drydydd gwlad neu sefydliadau rhyngwladol (os yn berthnasol).

Oni nodir yn wahanol, caiff eich gwybodaeth ei phrosesu yn y DU ac Ardal Economaidd Ewrop (AEE).

Yn yr achosion hynny lle mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu y tu allan i'r AEE, rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod eich data personol yn cael ei brosesu yn unol â gofynion diogelu data GDPR. Mae gwefan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn cael ei chynnal gan Pantheon yn UDA.

Ar gyfer prosiectau penodol lle mae'ch gwybodaeth yn cael ei phrosesu y tu allan i'r AEE, rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod eich data personol yn cael ei brosesu yn unol â gofynion diogelu data GDPR.

Hysbysiad Preifatrwydd