Available Translations:

Mae CEH wedi ymrwymo i fod yn agored, yn dryloyw a chyfathrebu’n effeithiol wrth ymdrin â phob cais am wybodaeth.

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) gall unrhyw un wneud cais am wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud a’r ffordd yr ydym yn ei wneud. Daw rhywfaint o’n gwybodaeth o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR), sy’n rhoi hawliau mynediad gweddol debyg i FOIA ond sy’n ymwneud yn benodol â gwybodaeth am yr amgylchedd.

Mae NERC, ein rhiant gorff ac endid cyfreithiol y Ddeddf, yn gweithredu cynllun cyhoeddi i gefnogi ei ymrwymiadau o dan ddeddfwriaeth FOI ac EIR. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

I wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, anfonwch e-bost at yr Arolygydd Ymholiadau yn foi@ceh.ac.uk neu ysgrifennwch i:

Centre for Ecology & Hydrology 
Maclean Building
Benson Lane 
Crowmarsh Gifford
Wallingford 
Oxfordshire 
OX10 8BB  
Ffôn: +44 (0)1491 692371  
Ebost: foi@ceh.ac.uk

I’n helpu ni, rhowch amlinelliad o’ch cais mor glir â phosibl, gan roi unrhyw ddyddiadau, sefydliadau neu enwau perthnasol, a dywedwch wrthym a fyddech yn hoffi derbyn y wybodaeth ar gopi caled neu’n electronig.

Ein nod yw ateb yr holl geisiadau yn gyflym ac o fewn y terfynau amser a nodir yn ôl y gyfraith. Mae mwy o fanylion am eich hawliau cyfreithiol a gwneud cais am wybodaeth ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os ydych yn anhapus gyda’r ffordd yr ydym yn ymdrin â’ch ymholiad, dilynwch ein gweithdrefn gwyno.

Ein nod yw rhoi gymaint o wybodaeth â phosibl yn rhad ac am ddim, ond rydym yn cadw’r hawl i godi ffioedd yn unol â Rheoliad Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd Priodol) 2004. Mae CEH yn dilyn canllawiau presennol yr NERC ar godi tâl o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.