Telerau ac Amodau

Available Translations:

Mae’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH) yn Ganolfan Ymchwil sydd yn berchen yn gyfan gwbl i Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC - y cyfeirir ato fel "Ni" isod). Wrth fynd i mewn i’n Safle rydych chi fel defnyddiwr ("Chi") yn derbyn ein telerau ac amodau a amlinellir isod.

Mae nodau masnachu a logos (“Nodau Masnachu”) yr NERC a’r CEH a ddefnyddir ac a ddangosir ar y Safle hwn yn nodau masnachu cofrestredig i NERC yn y DU a gwledydd eraill, ac ni ellir eu defnyddio heb ganiatâd perchennog y Nod Masnachu ymlaen llaw.

Defnyddio gwefan CEH

Mae gwefan CEH yn cael ei chynnal at eich defnydd personol chi ac i chi ei gweld. Mae mynd i mewn i’r wefan sydd yn cynnwys y telerau ac amodau hyn a’i defnyddio yn golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn. Maent yn dod i rym o’r dyddiad yr ydych yn defnyddio’r wefan hon am y tro cyntaf.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn ffordd nad yw’n amharu ar hawliau, nac yn cyfyngu neu’n effeithio ar ddefnydd a mwynhad o’r safle hwn gan unrhyw drydydd parti. Mae cyfyngiad neu amhariad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sydd yn anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu ar unrhyw berson neu achosi trallod neu anghyfleustra iddynt, a throsglwyddo cynnwys anllad neu dramgwyddus neu amharu ar lif naturiol deialog ar y safle hwn.

Defnyddir gwybodaeth a gesglir gennym ni ar gyfer adolygu mewnol er mwyn:

  • gwella cynnwys gwefan CEH;
  • addasu cynnwys a/neu drefn Gwe CEH.

Ni chaiff gwybodaeth a gesglir ei rhannu gyda sefydliadau eraill. Gweler ein Polisi cwcis am fwy o fanylion.

Cysylltu â gwefan CEH

Mae CEH yn croesawu ac yn annog gwefannau eraill i gysylltu â’r wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn. Nid oes yn rhaid i chi ofyn caniatâd i gysylltu ond gellir gwneud cais am eiriad a graffeg cysylltu os oes angen.

Dolenni o’r safle hwn

  • Nid yw dolenni o’r safle hwn wedi eu hardystio gan CEH na NERC.
  • Mae dolenni a fframiau sy’n cysylltu’r safle hwn â safleoedd eraill er cyfleustra ac nid ydynt yn golygu bod CEH nac NERC yn ardystio nac yn cymeradwyo’r safleoedd eraill hynny, eu cynnwys na’r bobl sy’n eu rhedeg.
  • Cyfrifoldeb defnyddiwr y Rhyngrwyd yw gwneud eu penderfyniadau eu hunain am gywirdeb, cyfredoldeb, dibynadwyedd a chywirdeb y wybodaeth a geir yn y safleoedd sy’n cysylltu o’r wefan hon.

Diogelwch feirws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunyddiau yn ystod pob cam o’r cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi roi rhaglen gwrth-feirws trwy’r holl ddeunydd yr ydych yn ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd.

Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad na niwed i’ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra’n defnyddio deunydd sy’n dod o’r wefan hon.

Mae gwybodaeth ar y safle hwn

  • yn wybodaeth gyffredinol a ddarperir fel rhan o rôl statudol CEH ac NERC yn rhoi cyhoeddusrwydd i weithgareddau CEH a lledaenu gwybodaeth yn ymwneud â’i drefniadaeth;
  • yn destun ansicrwydd arferol ymchwil;
  • gall newid heb rybudd;
  • ni ddylid dibynnu ar y wybodaeth fel sail ar gyfer gwneud neu fethu gwneud rhywbeth.

Ymwadiad

Mae’r holl wybodaeth a ddarperir gan CEH ar ei wefan yn cael ei darparu i roi mynediad ar unwaith er cyfleustra pobl â diddordeb. Er bod CEH o’r farn bod y wybodaeth yn ddibynadwy, mae gwallau dynol neu fecanyddol yn dal yn bosibilrwydd. Felly, nid yw CEH yn gwarantu cywirdeb, cyflawnder, prydlondeb na threfn gywir y wybodaeth. Ni fydd CEH, NERC nac unrhyw un o’r ffynonellau gwybodaeth yn gyfrifol am unrhyw wallau neu hepgoriadau, neu am ddefnyddio neu ganlyniadau a gafwyd yn sgil defnyddio’r wybodaeth hon.